algemene voorwaarden

Artikel 1: Identiteit

1.1. Identiteit en contactgegevens:
Avant Machinery NV
Tiensesteenweg 240
3800 Sint-Truiden
Ondernemingsnummer: 0474.042.463

1.2. Bereikbaarheid
Telefoon: +32 11 68 78 65
E-mailadres: info@avantmachinery.be

Maandag tot donderdag: 8u15 - 17u
Vrijdag van 8u15 - 12u en van 13u - 16u30
Zaterdag van 8u15 - 12u (en op afspraak)

Artikel 2: Definities en toepasselijkheid

2.1. In onderhavige Overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis:

a)      Aanbod: het aanbod dat Avant Machinery via haar Website verstrekt, voorafgaand aan de Aanvaarding en de totstandkoming van de Overeenkomst;

b)     Aanvaarding: de aanvaarding door de Klant van een Aanbod van Avant Machinery, waardoor de bestelling door de Klant wordt geplaatst;

c)      Bestelproces: alle raadplegingen en keuzes op de Website, waarbij de Klant Goederen in het winkelmandje plaatst, waarna gewoonlijk een Overeenkomst tot stand komt;

d)     Bevestiging: de e-mail waarmee Avant Machinery aan de Klant de Aanvaarding van het Aanbod uitdrukkelijk bevestigt, waardoor de Overeenkomst tot stand komt;

e)     Dag: kalenderdag, met inbegrip van zon- en feestdagen;

f)       Overeenkomst: de overeenkomst m.b.t. een of meerdere Goederen of diensten tussen Avant Machinery en de Klant die wordt gesloten, ongeacht op welke wijze deze overeenkomst tot stand komt;

g)     Partijen: de Klant en Avant Machinery;

h)     Avant Machinery: Avant Machinery NV met maatschappelijke zetel gevestigd te 3800 Sint- Truiden, Tiensesteenweg 240 en opgenomen in de Kruispuntbank der ondernemingen met het nummer 0474.042.463;

i)       Goed(eren): de goederen die worden aangeboden via de Website, in de toonzaal of weergegeven worden in de catalogus van Avant Machinery;

j)       Website: https://www.avantmachinery.be/, d.i. de website en -shop van Avant Machinery;

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1. Avant Machinery is enkel gebonden door onderhavige voorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van de Klant.

Artikel 4: Het Aanbod

4.1.   Het Aanbod is steeds vrijblijvend, behoudens wanneer het Aanbod weergegeven wordt in offerte waarin uitdrukkelijk wordt voorzien in een termijn van Aanvaarding. In voorkomend geval zal het Aanbod automatisch vervallen na het aflopen van deze termijn.
Iedere offerte, ongeacht of er werd voorzien in een termijn voor de Aanvaarding, vervalt indien de Goederen niet langer aangeboden worden door Avant Machinery.
4.2.   
In de gevallen dat een Aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.
4.3.    
De weergave van de Goederen op de Website of in de catalogus is een niet-bindende (online) catalogus.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Klant mogelijk te maken.
Indien Avant Machinery gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de Goederen. Deze afbeeldingen kunnen accessoires en/of decoratiematerialen bevatten die geen onderdeel van het Goed of het Aanbod uitmaken.
4.4.    
Enkel de prijs die zowel in het Aanbod, als in de Bevestiging weergegeven wordt, verbindt de Partijen.
De prijzen weergegeven in het Aanbod, promoties of een offerte gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
4.5.     
Alle prijzen die vermeld worden in het Aanbod zijn nettoprijzen in euro en gelden vermeerderd met de wettelijke omzetbelasting (in België).
De totale prijs wordt getoond op het einde van het Bestelproces, voordat de Klant zich verbindt tot een betaalverplichting in zijn Aanvaarding. De Klant kan enkel doorgaan met het Bestelproces door een betaalmethode te selecteren en vervolgens op de volgende pagina te klikken op de “Nu kopen”-knop, waardoor er een betalingsverplichting zoals bepaald in artikel 5 in hoofde van de Klant ontstaat, uitgezonderd voor klanten die deel uitmaken van dealernetwerk.
4.6.    
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden Avant Machinery niet.
Avant Machinery is niet gehouden tot de uitvoering van een Overeenkomst waarin Goederen per vergissing of door een technische fout aangeboden werden aan een kennelijk te lage prijs.

Artikel 5. Totstandkoming van de Overeenkomst

          5.1        De Klant gaat over tot de Aanvaarding van het Aanbod door de knop "Nu kopen" aan te klikken, waarmee de Klant een bindende bestelling plaatst van de Goederen die in het winkelmandje geplaatst zijn. Behoudens afwijkende regeling, ontstaat de betalingsverplichting in hoofde van de Klant door op voormelde knop te klikken.
5.2.          De Overeenkomst komt slechts tot stand door de Bevestiging door Avant Machinery na de Aanvaarding van het Aanbod.

Artikel 6: Uitvoering van de Overeenkomst en levering van de Goederen

           6.1.        Elke vermelde leveringstermijn geldt ter informatieve titel. De levering van Goederen vindt plaats af fabriek Sint-Truiden (België). Vanaf dit ogenblik gaat het volledige risico van de Goederen over op de Klant. Het vervoer ervan geschiedt altijd voor risico en op kosten van de Klant.

6.2.       In het geval de levering van een Goed om welke reden dan ook definitief onmogelijk geworden is, heeft de Klant de keuze tussen de ontbinding van de Overeenkomst of de overdracht van de bestelling op een ander Goed uit het Aanbod van Avant Machinery door het sluiten van een nieuwe overeenkomst die in de plaats treedt van de Overeenkomst. In geen geval is de Klant gerechtigd aanspraak te maken op schadevergoeding.

6.3.        Inzake de levering van diensten heeft Avant Machinery slechts een middelenverbintenis. Het is aan de Klant om het bewijs te leveren dat Avant Machinery bij de levering van de diensten niet de nodige zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd die van haar mocht worden verwacht.
6.4.       Klachten omtrent de geleverde Goederen of diensten zijn slechts ontvankelijk mits mededeling ervan bij aangetekende brief binnen 10 dagen na de levering.
6.5.        In het geval de levering niet kan plaatsvinden ten gevolge van overmacht, heeft Avant Machinery het recht om de levering uit te stellen zolang de situatie van overmacht blijft duren. Onder overmacht wordt elke omstandigheid, die vreemd en onafhankelijk is aan de redelijke wil van Avant Machinery en waarvan de gebeurtenis en de gevolgen redelijkerwijze niet door haar konden worden voorzien, verstaan. Onder meer de hieronder vermelde gevallen maken situaties van Overmacht uit, zonder dat deze lijst exhaustief is:

-        verstoringen/onderbrekingen van de Website, van telecommunicatie- en/of betaaldiensten die vreemd en onafhankelijk zijn van de redelijke wil van Avant Machinery en waarvan de gebeurtenis en de gevolgen niet redelijkerwijs door haar konden worden voorzien;

-        stakingen, buitensluiting (lock-out) of andere sociale conflicten, daaronder begrepen conflicten bij de telecommunicatie- / postdiensten;

-        een belangrijke wijziging in de toepasselijke wetgeving op de te koop aangeboden Goederen.

6.6.       Klanten die geen deel uitmaken van het dealernetwerk van Avant Machinery hebben gedurende 14 dagen na de levering van de Goederen een retourrecht.

Artikel 7: Betaling

7.1.        Behoudens afwijkende overeenkomst of vermelding, zijn alle facturen betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de vennootschapszetel van Avant Machinery. De niet-betaling op vervaldag van een factuur maakt alle andere vorderingen van Avant Machinery op de Klant onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar.
7.2.        Elke onbetaalde factuur wordt vanaf haar vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met de intrest tegen de referentie-intrestvoet vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt (art. 5 W. 02/08/2002) en met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag, behoudens indien de werkelijke invorderingskosten (de kosten voor juridische bijstand inbegrepen) hoger zijn (art. 6 W. 02/08/2002).

7.3.        Geen enkele reden kan tot gevolg hebben dat de Klant zijn betalingsverbintenissen kan opschorten.

7.4.        Onverminderd haar recht op schadevergoeding is Avant Machinery in geval van niet-betaling op de vervaldag gerechtigd, zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst en door louter schriftelijke kennisgeving de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8: Garantie en aansprakelijkheid

8.1. Behoudens andersluidende overeenkomst, garandeert Avant Machinery de deugdelijkheid van de door haar afgeleverde Goederen/diensten gedurende 12 maanden na de levering ervan. De Klant kan slechts een beroep doen op de garantie door schriftelijke kennisgeving voor het verstrijken van voormelde termijn en in zoverre hij bewijst dat het gebrek aan overeenstemming niet vastgesteld kon worden bij levering van het Goed.

8.2.       De garantie omvat enkel de vervanging of herstelling van het door Avant Machinery aanvaarde gebrek, met uitsluiting van alle andere, bijkomende kosten.

De garantie geldt niet voor tweedehandsgoederen, de normale slijtage van de Goederen/wisselstukken of gebreken ontstaan door het niet normale of voorziene gebruik van het Goed. De garantie houdt van rechtswege op bij de vervreemding van het Goed, de niet- naleving van onderhoudsvoorschriften of indien de Klant onderhouds- of herstellingswerken heeft uitgevoerd of laten uitvoeren.
8.3.        De garantieverplichting van Avant Machinery is strikt beperkt tot het voorgaande.
8.4.       De aansprakelijkheid van Avant Machinery is steeds beperkt tot het bedrag van de factuur waarop de overeenkomst betrekking heef. Avant Machinery is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.


Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1.        Zolang de geleverde Goederen niet betaald zijn, blijven zij de uitsluitende eigendom van Avant Machinery.

9.2.       Behoudens andersluidende overeenkomst, is de incorporatie of vervreemding van de Goederen waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing strikt verboden.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

10.1.    Avant Machinery blijft de exclusieve titularis van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de door haar geleverde Goederen/diensten.

10.2.    Avant Machinery verleent Klanten uitsluitend voor persoonlijk gebruik toegang tot de Website.
10.3.    Avant Machinery behoudt het volledige en exclusieve eigendomsrecht van de verschillende gegevens die in het kader van de Overeenkomst overgedragen worden, conform de wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Alle intellectuele eigendomsrechten in de ruime zin komt toe aan Avant Machinery, haar leveranciers, partners of enige andere rechthebbende. Het is de Klant verboden gebruik te maken van deze intellectuele eigendomsrechten, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Avant Machinery of in geval van privégebruik.

10.4.    Het volledig of gedeeltelijk kopiëren van de catalogus van Avant Machinery is strikt verboden.

Artikel 11: Verwerking van persoonsgegevens

12.1.    De Overeenkomst omvat de gehele overeenkomst tussen Avant Machinery en de Klant en vervangt alle eventuele voorgaande documenten.

12.2.    De algemene aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Klant zijn niet tegenstelbaar aan de Avant Machinery.

12.3.    Het feit dat een recht niet wordt opgeëist of niet wordt benut, of het feit dat een sanctie of procedure niet wordt toegepast, alsmede het niet instellen van een vordering door de Avant Machinery houdt op generlei wijze een verzaking of afstand van recht in.

Artikel 13: Deelbaarheid

13.1.     De gehele of partiële nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer bedingen van de Overeenkomst zal geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bedingen.

13.2.    In voorkomend geval zal de nietige of niet-uitvoerbare clausule van rechtswege geacht worden te vervangen zijn door een beding dat zoveel als mogelijk de oorspronkelijke gemeenschappelijke bedoeling van de Partijen benadert.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

14.1.       Onderhavige transactie wordt beheerst door Belgisch recht.

14.2.    In geval van betwisting zullen de rechtbanken van Hasselt (België) exclusief bevoegd zijn, met dien verstande dat Avant Machinery gerechtigd is een betwisting aanhangig te maken voor de rechtbank van de zetel/woonplaats van de Klant.

Produit ajouté à votre panier

Produit ajouté à mes favoris

Les changements ont été enregistrés

Nous utilisons des cookies pour retenir vos préférences de langage et améliorer votre expérience de surf. En savoir plus[OK]